Πόροι

20/06/2013

Οι οικονομικοί πόροι του Συνδέσμου είναι οι παρακάτω:

Α) οι προαιρετικές συνδρομές και τα δικαιώματα εγγραφής των μελών του, οι έκτακτες εισφορές καθώς και οι εκούσιες εισφορές των μελών του, που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά.

Β) τα έσοδα από υπηρεσίες του Συνδέσμου και από τη λοιπή νόμιμη δραστηριότητά του

Γ) οι επιχορηγήσεις εθνικές και ευρωπαϊκές ή άλλων οργανισμών και φορέων από την Ελλάδα και το εξωτερικό,  

Δ) οι δωρεές και εθελοντικές εισφορές των μελών και οι οικονομικές ενισχύσεις ή βοηθήματα φίλων ή μελών του Συνδέσμου,

Ε) το καθαρό κέρδος που απομένει μετά την αφαίρεση των δαπανών και των εξόδων από τις διάφορες εκδηλώσεις του Συνδέσμου

Στ) τα έσοδα από διαχείριση και υλοποίηση εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων

Ζ) κληροδοσίες, κληρονομίες και δωρεές υπό τρόπο, οι οποίες γίνονται δεκτές επ’ ωφελεία απογραφής μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κληρονομίες, κληροδοσίες και δωρεές που αφήνονται για την πραγματοποίηση ορισμένου σκοπού αποτελούν ιδιαίτερο διαχειριστικό κονδύλιο του Συνδέσμου και τυχόν έσοδα τούτων μπορούν να διατεθούν αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τους όρους που έθεσε ο δωρητής ή διαθέτης.

Η) κάθε πρόσοδος από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη πηγή.

Η περιουσία του Σωματείου δεν επιτρέπεται να διατίθεται σε σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που προβλέπει το Καταστατικό.