Διαδικασία Εισόδου Νέων Μελών - Συνδρομές

20/06/2013

Για την εισδοχή μέλους απαιτούνται:

α) έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου η οποία πρέπει αφενός μεν να περιέχει δήλωσή του ότι έλαβε γνώση του καταστατικού και αποδέχεται αυτό και ιδιαίτερα τους σκοπούς του Συνδέσμου ανεπιφύλακτα, αφετέρου δε να συνοδεύεται από:

β) φωτοτυπία ταυτότητας του αιτούντος,

γ) πιστοποιητικό εγγραφής του ιδίου ή της εταιρίας στην οποία συμμετέχει στο Επιμελητήριο που ανήκει, και

δ) πιστοποιητικό συμμετοχής φυσικού προσώπου σε εταιρική μορφή, είτε ως εταίρος (Ο.Ε., Ε.Ε.) είτε ως μέλος στο Δ.Σ. εταιρικής μορφής (Ε.Π.Ε., Α.Ε., Συνεταιρισμοί κλπ.), δηλαδή αντίγραφο καταστατικού ή πράξη ορισμού του αρμοδίου οργάνου. Στην περίπτωση που ο αιτών δεν είναι εταίρος ή μέλος Δ.Σ., απαιτείται πράξη ορισμού του ως μέλους στο Σύνδεσμο από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας, ενώ σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης απαιτείται εξουσιοδότηση του ιδιοκτήτη της επιχείρησης για συμμετοχή συγγενικού του προσώπου.

Η διαδικασία εγγραφής μπορεί να ολοκληρωθεί και με ηλεκτρονικά μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζοντας την συνδρομή των προϋποθέσεων, αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Συμβούλων του για την είσοδο του μέλους.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Οι συνδρομές είναι προαιρετικές για τα μέλη καθώς και το δικαίωμα εγγραφής, καθορίζονται δε από τη Γενική Συνέλευση με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.