Μέλη - Υποχρεώσεις - Δικαιώματα - Διαγραφή

20/06/2013

Μέλη του Συνδέσμου μπορούν να γίνουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που έχουν την έδρα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στο Νομό Θεσσαλονίκης ή συμμετέχουν σε εταιρική μορφή επιχείρησης με έδρα το Νομό Θεσσαλονίκης ως εταίροι ή μέλη της διοίκησης των εταιριών αυτών. Μέλη μπορούν επίσης να γίνουν και πρόσωπα που έχουν συγγενική σχέση με τα φυσικά πρόσωπα που είναι μέλη του Συνδέσμου ή πρόσωπα που έχουν οριστεί από τα αρμόδια όργανα των νομικών προσώπων ή και τρίτα πρόσωπα και φορείς που επιδεικνύουν το ενδιαφέρον τους για τους σκοπούς και Συνδέσμου.

Τα μέλη του Συνδέσμου διακρίνονται σε ιδρυτικά, τακτικά και επίτιμα.

Α. Ιδρυτικά μέλη είναι όσα υπέγραψαν το ιδρυτικό καταστατικό.

Β. Τακτικά μέλη είναι:

α) Τα ιδρυτικά μέλη

β) Τα μέλη, που εγγράφονται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από αίτησή τους και εφόσον προσκομίσουν τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος καταστατικού δικαιολογητικά. Τακτικά μέλη θεωρούνται και αυτά που ορίζονται ως εκπρόσωποι για το συγκεκριμένο Σύνδεσμο με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας ή είναι συγγενείς του ιδιοκτήτη ατομικής επιχείρησης ή τρίτα πρόσωπα και φορείς που επιδεικνύουν το ενδιαφέρον τους για τους σκοπούς του Συνδέσμου. Τα μέλη αυτά έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου, δεν έχουν όμως δικαίωμα να εκλεγούν ως μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου.

Γ. Επίτιμα μέλη θεωρούνται και ανακηρύσσονται από την Γενική Συνέλευση κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου πρόσωπα που λόγω της ιδιότητας ή της προσωπικότητάς τους μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες στην επιδίωξη των σκοπών του Συνδέσμου. Η Γενική Συνέλευση του Σωματείου μπορεί να αποφασίσει, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, να ανακηρύξει επίτιμο μέλος του Σωματείου πρόσωπο που προσέφερε τις υπηρεσίες του στο Σωματείο ή γενικότερα στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στη χώρα, ανεξάρτητα από την ιδιότητά του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τις αιτήσεις εγγραφής νέων μελών, που πληρούν τις προϋποθέσεις του καταστατικού.

Τα μέλη του Συνδέσμου έχουν την υποχρέωση να τηρούν τις διατάξεις και τις αρχές του καταστατικού και τις αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ., να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την πραγματοποίηση των σκοπών του, να τηρούν τους νόμους και τα συναλλακτικά ήθη και να δραστηριοποιούνται με τρόπο που δεν αντίκειται στους σκοπούς του.

Τα μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα που τους παρέχονται από το παρόν καταστατικό ή το νόμο. Ειδικότερα, έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στη Γ.Σ. του Συνδέσμου, να ψηφίζουν πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, να εκλέγουν και να εκλέγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο και τα υπόλοιπα όργανα του Συνδέσμου και στις τυχόν ειδικές επιτροπές που συγκροτούνται με απόφαση του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. Επίσης, τα μέλη έχουν το δικαίωμα να εισηγούνται θέματα και να υποβάλλουν προτάσεις προς συζήτηση στο πλαίσιο των Γ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

Τα μέλη διαγράφονται:

Α) Μετά από δήλωσή τους (παραίτηση) που πρέπει να υποβάλλεται στο Δ.Σ. πριν τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του έτους.

Β) Με απόφαση του Δ.Σ. σε περίπτωση που η διαγωγή του μέλους κριθεί ασυμβίβαστη προς τους σκοπούς του Συνδέσμου. Η απόφαση αυτή πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένη. Τα μέλη που αποχώρησαν ή διεγράφησαν δεν έχουν καμία αξίωση για επιστροφή των παροχών τους προς το Σύνδεσμο, ενώ υπάρχει δυνατότητα να επανεγγραφούν μετά από αίτησή τους και αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ., εφόσον εξέλειπαν οι λόγοι που οδήγησαν στη διαγραφή τους.