Μέσα

20/06/2013

Οι σκοποί του Συνδέσμου θα επιδιωχθούν με οποιοδήποτε νόμιμο και πρόσφορο μέσο όπως:

Α) Η διεκδίκηση των αιτημάτων για βελτίωση και απλούστευση του περιβάλλοντος των επιχειρήσεων, η διαμόρφωση και προώθηση μέσω των αρμόδιων φορέων μέτρων δημιουργίας, στήριξης και ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Ο Σύνδεσμος απευθύνεται στις Δημόσιες Αρχές και τους φορείς του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τις συνεταιριστικές οργανώσεις εσωτερικού και εξωτερικού, τους εκπροσώπους διαφόρων κοινωνικών ομάδων, για κάθε ζήτημα που αφορά στα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών του, για τη διαμόρφωση, τη λήψη και την εφαρμογή των αποφάσεων που αφορούν στα κοινά επαγγελματικά, οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα των μελών του και γενικότερα στα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου.

Β) Η οργάνωση συσκέψεων των μελών του με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και την εξεύρεση κοινών λύσεων αντιμετώπισης προβλημάτων τους, καθώς και τη διαμόρφωση κοινών απόψεων σε θέματα γενικού, κλαδικού ή τοπικού ενδιαφέροντος εκεί όπου κάτι τέτοιο επιβάλλεται από τις περιστάσεις ή εξυπηρετεί το συλλογικό συμφέρον.

Γ) Η προβολή της δραστηριότητας του Συνδέσμου και των μελών του με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η διοργάνωση διαλέξεων, μαθημάτων, σεμιναρίων, εκθέσεων, λεσχών, βιβλιοθηκών, συμμετοχή σε ευρωπαϊκές συναντήσεις με θέματα που ενδιαφέρουν τον Σύνδεσμο, η συνεργασία με άλλους συνδέσμους ή οργανώσεις Μ.Μ.Ε. σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και η συμμετοχή των μελών του σε παρόμοιες εκδηλώσεις.

Δ) Η ανάθεση μελετών σε τρίτα πρόσωπα ή γραφεία καθώς επίσης και η συνεργασία με ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα και Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., ως και διεθνείς Οργανισμούς.

Ε) Η συμμετοχή του Συνδέσμου από μόνος του ή σε συνεργασία με άλλους συνδέσμους, φορείς, ημεδαπά και αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα, σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα που στοχεύουν στην βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την προώθηση της έρευνας και της τεχνολογίας, την παροχή πάσης μορφής βοήθειας προς τους επιχειρηματίες και την συμβολή στην κοινωνική και οικονομική  ανάπτυξη της χώρας.

Στ) Η εκπόνηση μελετών και ερευνών για λογαριασμό των επιχειρηματιών που υποστηρίζει ο Σύνδεσμος, καθώς και ανάληψη πρωτοβουλιών ή η συμμετοχή αυτού σε ενέργειες και δραστηριότητες που στοχεύουν στην βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Ζ) Η συμμετοχή σε άλλους συνδέσμους, πολιτικές ενώσεις, διεθνείς ενώσεις ή οργανισμούς που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς, η συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς επιτροπές, συμβούλια, συνδιασκέψεις, εκθέσεις και εκδηλώσεις γενικά που έχουν σχέση με τους σκοπούς που επιδιώκει ο Σύνδεσμος, η υποστήριξη των μελών του σε εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη συνδυασμών και φορέων που προωθούν τα συμφέροντά τους σε διάφορα όργανα και φορείς (συνδικαλιστικούς, επαγγελματικούς, πολιτιστικούς), στους οποίους δύναται το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του να επιτρέπει τη χρησιμοποίηση της επωνυμίας του Συνδέσμου και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να προτείνει τον επικεφαλής στους εν λόγω φορείς.

Η) Ο συντονισμός της δραστηριότητάς του, ως εκπρόσωπος των μελών του, με άλλες οργανώσεις συναφών σκοπών, η ενεργοποίηση για την ευόδωση των στόχων του Συνδέσμου μέσω επαφών με την Κυβέρνηση, η διατύπωση απόψεων και θέσεων σε θέματα που έχουν οικονομικές επιπτώσεις στους τομείς αρμοδιότητάς του και η παρέμβασή του στα κυβερνητικά και κρατικά όργανα που προσδιορίζουν την οικονομική πολιτική της χώρας.

Θ) Η χρησιμοποίηση οποιουδήποτε άλλου νόμιμου μέσου επιλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο για την πραγματοποίηση των σκοπών του Συνδέσμου. Γενικότερα δε, μπορεί να προβαίνει σε οποιαδήποτε εκδήλωση και ενέργεια που μπορεί να συντελέσει στη σύσφιξη των σχέσεων των μελών του Συνδέσμου επιχειρηματιών εν γένει και στην προαγωγή των καταστατικών σκοπών του.