Σκοπός

20/06/2013

Σκοποί του Συνδέσμου είναι ενδεικτικά οι παρακάτω:

Α) Η διαφύλαξη, προστασία και προαγωγή των επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών και ηθικών κοινών συμφερόντων των μελών αυτού και γενικότερα των επιχειρηματιών που ασχολούνται με το εμπόριο, τη βιομηχανία, τη βιοτεχνία, τον τουρισμό, τη ναυτιλία, τις μεταφορές και τα συναφή επαγγέλματα στην περιφέρεια του Νομού Θεσσαλονίκης, με την από κοινού μελέτη και αντιμετώπιση των προβλημάτων μέσα στα πλαίσια των συμφερόντων της τοπικής και εθνικής οικονομίας, ως και η εν γένει οικονομική πρόοδος αυτής.

Β) Η οργάνωση των επιχειρηματιών του Νομού Θεσσαλονίκης, η σύνδεση τους με τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή και η συμμετοχή σε οργανισμούς εντός και εκτός Ελλάδας.

Γ) Η ενίσχυση καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών, η προώθηση της ευρωπαϊκής και επιχειρηματικής ιδέας στους επιχειρηματίες με την παροχή σχετικής υποδομής και κατάρτισης.

Δ) Η βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος, η ανάπτυξη και καλλιέργεια του επιχειρηματικού πνεύματος, καθώς και του πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών.

Ε) Η ενεργός συμμετοχή του Συνδέσμου στα γενικότερα θέματα της εθνικής οικονομίας, η υποβολή προς τους τοπικούς και εθνικούς φορείς εισηγήσεων συμβουλευτικού και γνωμοδοτικού χαρακτήρα, σχετικά με το εμπόριο, τη βιοτεχνία, την μεταποίηση και τα επαγγέλματα, ή την τοπική και εθνική οικονομία γενικότερα, η συμμετοχή και παρέμβαση σε επιτροπές και όργανα σχεδιασμού έργων υποδομής και η μέριμνα, με κάθε μέσο, για την ανάπτυξη του εμπορίου, της μεταποίησης, της βιοτεχνίας, των επαγγελμάτων, την αύξηση της παραγωγής και της παραγωγικότητας, την οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειάς του και την εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέροντος της τοπικής και εθνικής οικονομίας. Επίσης, η παροχή γνωμοδοτικών εισηγήσεων και πληροφοριών για κάθε θέμα οικονομικού περιεχομένου προς τα μέλη του και κάθε ενδιαφερόμενο.

Στ) Η  συνεργασία με φορείς, επαγγελματικά σωματεία, οργανώσεις και επιμελητήρια της Ελλάδος και του εξωτερικού, η επίτευξη επαφών των μελών του με διάφορους οργανισμούς και φορείς για την επίτευξη των σκοπών που τα αφορούν.

Ζ) Η μελέτη και έρευνα των συνθηκών της αγοράς και η υλοποίηση δραστηριοτήτων για την προώθηση των στόχων  και την κατανόηση από όλους της συνεισφοράς των επιχειρηματιών.

Η) Η βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε προγράμματα και θεσμούς και η στήριξη της λειτουργίας τους με την απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών και η δημιουργία ενός σταθερού θεσμικού και οικονομικού περιβάλλοντος που επιτρέπει την εύκολη ανάπτυξη επιχειρήσεων.

Θ) Η προώθηση των κατάλληλων υποδομών και θεσμών ενίσχυσης των επιχειρηματιών, η συνεργασία και η δημιουργία δικτύων μεταξύ τους και η αξιοποίηση διαφόρων μορφών κατάρτισης και εξειδίκευσης.

Ι) Η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και ταυτόχρονα η δημιουργία ενός αντιπροσωπευτικού και διαπραγματευτικού οργάνου των επιχειρηματιών για την καλύτερη προβολή των αιτημάτων τους και την επίτευξη των στόχων τους.

Ια) Η ευαισθητοποίηση, ενημέρωση, παρακίνηση και ενίσχυση για την δημιουργία επιχειρήσεων από νέους και νέες και η ενθάρρυνση της συνεργασίας των Πανεπιστημιακών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων και λοιπών εκπαιδευτικών φορέων σε επιχειρήσεις.

Ιβ) Η διαπραγμάτευση και συμβολή από κοινού μετά των Δημοσίων Αρχών και των οργανώσεων των εργαζομένων προκειμένου να αναζητούνται και εξευρίσκονται λύσεις επί θεμάτων που απασχολούν τα μέλη του.

Ιγ) Η μελέτη της ανάπτυξης της τυποποίησης, η καταγραφή των εμπορικών και επαγγελματικών εθίμων, η παροχή πληροφοριών στα μέλη τους για αλλοδαπές αγορές, για τις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις και για άλλα συναφή θέματα.

Ιδ) Η συμμετοχή σε εκθέσεις  και η οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η σύσταση επιτροπών και ομάδων εργασίας από μέλη τους ή τρίτους, ως επίσης η ανάθεση απευθείας σε ειδικά πρόσωπα την εκπόνηση μελετών κλπ σχετικά με τους σκοπούς του, η έκδοση περιοδικών ή βιβλίων ή επιχορήγηση τέτοιων εκδόσεων οικονομικού κυρίως περιεχομένου.

Ιε) Η επιχορήγηση πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη, πολιτιστικών, κοινωνικών και εθνικών εκδηλώσεων, η απονομή βραβείων για διακεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Ιστ) Η εκπόνηση, εφαρμογή, συμμετοχή, υλοποίηση και διαχείριση εθνικών, ευρωπαϊκών, διεθνών ή προερχομένων από τρίτες χώρες προγραμμάτων, για τη βελτίωση και προώθηση των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους συνδέσμους, φορείς, οργανώσεις ή ενώσεις καθώς και η διαχείριση των πόρων, που σχετίζονται με αυτά.

Ιζ) Η άσκηση κάθε άλλης, μη ρητά προβλεπόμενης αρμοδιότητας, που αποδεδειγμένα συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των ως άνω σκοπών και στην τοπική και γενικότερη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη και στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας του τόπου.